Χρηματοδότηση

1,00

  • *Ποσό Χρηματοδότησης

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ΕΟΠΕ χρηματοδοτείται από:

  • Τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και αρωγών μελών του και η δαπάνη εγγραφής τους.
  • Έκτακτες εισφορές των μελών και αρωγών μελών του που τυχόν θα επιβληθούν με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.
  • Τυχόν εθελοντικές εισφορές των μελών και αρωγών μελών του.
  • Εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Σωματείου, οι τόκοι και οι πρόσοδοι των κεφαλαίων του.
  • Δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωματείο.
  • Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο.
  • Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Αρχές, Δήμους, Κοινότητες, Οργανισμούς και άλλες Φορείς, Σωματεία και Ιδρύματα της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
  • Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

Οι δωρεές γίνονται πάντα επώνυμα. Αν δωρεά προσφέρεται για ορισμένο σκοπό δεν μπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Συνέλευση των Εκλεκτόρων.

Το Σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διανομή κερδών υπό την μορφή μερίσματος προς τους εταίρους του, ούτε κατά την λειτουργία του ούτε κατά την διάλυσή του. Ειδικότερα όμως, το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να αποφασίσει για την κάλυψη εξόδων των μελών του ή άλλων μελών του Σωματείου, που γίνεται με σκοπό την προώθηση των στόχων του Σωματείου και την διεκπεραίωση των διαδικασιών και δραστηριοτήτων του.