Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης

Η πολιτική οικονομία της εκπαίδευσης είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάλυση για να διερευνήσει την εκπαίδευση και τη λειτουργία της. Διερευνά τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρώνοντας στο πώς αυτές οι δυνάμεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Οι βασικές διαστάσεις που σχηματίζουν την ανάλυση και την κατανόηση της σχέσης μεταξύ πολιτικής, οικονομίας και εκπαίδευσης:

Χρηματοδότηση: Ποιες είναι οι πηγές, οι μηχανισμοί και οι προτεραιότητες στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης;

Πρόσβαση και Ισότητα: Διερεύνηση των δομικών παραγόντων που επηρεάζουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που παρέχονται στους μαθητές.

Διακυβέρνηση και Διαχείριση: Πώς οργανώνονται, λειτουργούν και διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα; Ποιος έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων;

Πολιτικές και Ιδεολογίες: Ποιες πολιτικές, ιδεολογίες ή αξίες επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές;

Αγορά Εργασίας και Οικονομία: Πώς η εκπαίδευση επηρεάζει την εργατική αγορά και την οικονομία γενικότερα, και πώς αυτές επηρεάζουν την εκπαίδευση;

Κοινωνική Διαστρωμάτωση: Πώς η εκπαίδευση συνδέεται με την κοινωνική διαστρωμάτωση, την κοινωνική κινητικότητα και τις διαφορές μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων;

Κοινωνικές Συνέπειες: Πώς η οικονομική και πολιτική δομή μιας χώρας επηρεάζει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και αντίστροφα, πώς η εκπαίδευση επηρεάζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη;

Οργανισμοί στην Εκπαίδευση

Eurydice Network
Παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές. Αποτελείται από 42 εθνικές μονάδες που εδρεύουν και στις 38 χώρες του προγράμματος Erasmus+.

ETUCE (European Trade Union Committee for Education)
Εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς και τα συνδικάτα τους σε όλη την Ευρώπη. Η ETUCE επιδιώκει να προωθήσει το κύρος του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη και να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση παραμένει κορυφαία προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα.

ETF (European Training Foundation)
Ένας οργανισμός της ΕΕ που υποστηρίζει τις χώρες που περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας τους.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training)
Υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και συμβάλλει στην εφαρμογή τους.

Χρήσιμη Βιβλιογραφία

Επιστημονικά Περιοδικά

Education Economics
Taylor & Francis

Economics of Education Review
ScienceDirect

MOOCs & Online Courses

Χρήσιμα Αρχεία

Κορυφαίες ετικέτες