Blog

MoU Ε.Ο.Π.Ε. – Ε.Ι.Μ.Κ.


MoU – Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ο.Π.Ε. και Ε.Ι.Μ.Κ. Υπογράφθηκε MoA (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Εταιρείας Ιατρικών Μελετών Κρήτης (Ε.Ι.Μ.Κ.). Το Πρωτόκολλο της Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συμεών Σιδηρόπουλος και το Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ι.Μ.Κ., κ. Δημήτριος Μπατάκης.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, την επιμόρφωση στελεχών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών, και άλλων επιστημόνων του χώρου της υγείας) στα διεθνή κι ευρωπαϊκά αναπτυξιακά ζητήματα και προγράμματα του χώρου της υγείας, τη δημιουργία κινήτρων για την εντατική ενασχόληση εργαζομένων  με την έρευνα και δημιουργία προοπτικών απασχόλησης σε εθνικούς και διεθνείς φορείς υγείας. Επίσης την ανάπτυξη συνεργασιών με δομές υγείας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα, την προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες στην υγεία, τη διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών σε ευρύτερα θέματα υγείας με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων και τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που άπτονται των εξελίξεων στον χώρο της υγείας.

                  Σχετικό Πρακτικό MoU

Κορυφαίες ετικέτες