Γίνομαι Μέλος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Κάθε ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους υποβάλει την ειδική ηλεκτρονική αίτηση προς το Σωματείο. Εφόσον το υποψήφιο μέλος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα με βάση το παρόν καταστατικό και αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκριση του αιτήματος, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο την έκβαση της αίτησης. Τότε μόνο δύναται να καταβάλει το αντίστοιχο κόστος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή για την ιδιότητα του μέλους την οποία λαμβάνει, εντός 10 εργάσιμων ημερών. Έπειτα, του γνωστοποιούνται τα εξής στοιχεία: αριθμός μητρώου, username και password για την σύνδεση του στο login area του παρόντος site.

Bασικές Kατηγορίες Μελών

Bασικές Kατηγορίες Μελών

Υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες Μελών: Δόκιμα, Νεανικά, Τακτικά και Ιδρυτικά Μέλη. Όλα τα νέα μέλη εγγράφονται στον Οργανισμό ως Δόκιμα Μέλη. Η ιδιότητα Νεανικού και Τακτικού Μέλους αποδίδεται από τον Οργανισμό, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. Ανεξάρτητες κατηγορίες αποτελούν τα Επίτιμα μέλη, τα Συνδεδεμένα Μέλη, τα Αριστίνδην Μέλη και οι Φίλοι του Οργανισμού. Ανατρέξτε στο απόσπασμα του Καταστατικού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών.

Ηλεκτρονική Αίτηση Μέλους

    Είμαι φοιτητής

    Δικαίωμα Εγγραφής

    Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων. Επίσης δεν μπορεί να είναι όποιος με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα. Οποιαδήποτε, προηγούμενη ή σύγχρονη με την κατάθεση της αίτησης του μέλους, δράση του υποψήφιου μέλους μπορεί να θεωρηθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης ότι αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου. Ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης της αίτησης του μέλους. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

    Κορυφαίες ετικέτες