Καταστατικά Αρχεία

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να αναγνώσετε τα καταστατικά αρχεία του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων. Κύριο κείμενο αποτελεί το Καταστατικό Κείμενο του Οργανισμού το οποίο ισχύει κατόπιν της κατά νόμον τροποποίησης του Καταστατικού (αρ. διατ. 320/2015) του Επιστημονικού Σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την 7999/19/12/2008 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθμ. 27710 στο βιβλίο Σωματείων. Επίσης, στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος καθορίζει κύριες εσωτερικές λειτουργίες του Οργανισμού.

Κορυφαίες ετικέτες