Συνδρομές Μελών

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών και αρωγών μελών καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης πριν το τέλος κάθε έτους για το επόμενο. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Φεβρουάριος). Με την λήξη της προθεσμίας αυτής όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους αδικαιολογήτως χάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη ανάδειξη οργάνων καθώς και του συμμετέχειν στα όργανα του Σωματείου.

Δύναται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης να καθορίζονται ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων επί της συνδρομής για ευπαθείς ομάδες μελών, όπως λ.χ. ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, κατόπιν αιτήσεώς τους και με την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων. Ένα μέλος δύναται να έρθει σε διακανονισμό με το Συμβούλιο Διοίκησης ως προς τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Με την έγκριση του αιτήματός του ενημερώνεται το Κεντρικό Ταμείο για την εκτέλεση της πράξης. Αυτό το μέλος θεωρείται ταμειακώς ενήμερο. Το Συμβούλιο Διοίκησης θα μπορεί να καταρτίζει κατάλογο ειδικών προϋποθέσεων διακανονισμών.

Σύμφωνα με την απόφαση 17/2016 ΣΔ το Συμβούλιο όρισε την παρακάτω πολιτική συνδρομών και εγγραφών.

Σύμφωνα με το αρθ. 5 του ΚΕΦ. Β’ του Καταστατικού, περί Μελών και Οικονομικών Υποχρεώσεων το Συμβούλιο Διοίκησης, με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Ταμείου, όρισε τις εξής ετήσιες συνδρομές και το ποσό εγγραφής των νέων μελών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κάθε Ιδιότητας – 10 € (δεν υπόκειται σε εκπτωτική πολιτική)
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άνεργοι – 25%
Μακροχρόνια Άνεργοι – άνω του ενός έτους 40%
Μακροχρόνια Άνεργοι – άνω των δύο ετών 50%
Πολύτεκνοι – 25%
Τέκνα αυτών – 25%
ΑΜΕΑ – 50%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδρυτικά Μέλη – 60 €
Τακτικά Μελή – 40 €
Νεανικά Μέλη – 30 €
Δόκιμα Μελή – 25 €

Κατά την διαδικασία εγγραφής του στον Οργανισμό, κάθε νέο Μέλος καλείται να καταβάλει εφάπαξ εγγραφή ύψους 10 Ευρώ, καθώς και ετήσια συνδρομή Δόκιμου Μέλους. Βάσει της Απόφασης ΣΔ-6/2021, για το έτος εγγραφής η συνδρομή που καλείται να καταβάλει το νέο Μέλος μειώνεται ανάλογα την περίοδο του έτους κατά την οποία πραγματοποιείται η εγγραφή. Πιο συγκεκριμένα, η ταμειακή υποχρέωση νέων μελών κατά την διαδικασία εγγραφής τους έχει ως εξής:

  • Για εγγραφή κατά το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος, 10 Ευρώ εγγραφή + 25 Ευρώ συνδρομή (σύνολο 35 Ευρώ).
  • Για εγγραφή κατά το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος, 10 Ευρώ εγγραφή + 20 Ευρώ συνδρομή (σύνολο 30 Ευρώ).
  • Για εγγραφή κατά το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος, 10 Ευρώ εγγραφή + 15 Ευρώ συνδρομή (σύνολο 25 Ευρώ).
  • Για εγγραφή κατά το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος, 10 Ευρώ εγγραφή + 10 Ευρώ συνδρομή (σύνολο 20 Ευρώ).

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι συνδρομές ανανεώνονται κατά τους δύο πρώτους μήνες (Ιανουάριο – Φεβρουάριο) του κάθε έτους.

Αριθμός Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς: 6758 115812 311
Αριθμός ΙΒΑΝ Ε.Ο.Π.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς: GR5301717580006758115812311

Κατά την καταβολή του ποσού να προσέξετε να εμφανίζεται η επωνυμία του Οργανισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ” και στην αιτιολογία να αναφέρετε το Όνομα και το Επίθετό σας, το είδος της εισφοράς (συνδρομή / εγγραφή) καθώς και το έτος το οποίο αφορά.

π.χ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2018
(ή με λατινικούς χαρακτήρες KOSTAS PAPADOPOULOS / EGGRAFI KAI SYNDROMI 2018)

Το Συμβούλιο Διοίκησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εξετάζει έως και την απαλλαγή μέλους από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Όλες οι συνδρομές και οι εγγραφές καταβάλλονται μόνο μέσω Τραπέζης. Το μέλος έχει τις εξής επιλογές για την καταβολή της εισφοράς του:
α) Στο ταμείο της Τράπεζας Πειραιώς
β) Μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τραπεζικών συναλλαγών (e-banking, winbank  κ.τ.λ.)
γ) Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (ePOS) που διαθέτει ο ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς

Κορυφαίες ετικέτες