ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο για τον ΟΗΕ (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.) λειτουργεί δυνάμει της 27/2016ΣΔ αποφάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Το Ινστιτούτο, εδράζεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α) επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α.

Ο ΟΗΕ αποτελεί οργανισμό με μοναδικό διεθνή χαρακτήρα, ο οποίος λαμβάνει μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τον Καταστατικό του Χάρτη, μεταξύ άλλων, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την εγκαθίδρυση ειρηνικών διεθνών σχέσεων μεταξύ των κρατών, την προώθηση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου και την προάσπιση των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το οικουμενικό του έργο έχει ως απώτερο σκοπό την, εν γένει, εγκαθίδρυση ενός ασφαλέστερου κόσμου μέσα από τη θεμελίωση, την υλοποίηση και την ανάπτυξη των στόχων του.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο για τον ΟΗΕ, ως ερευνητικός φορέας, καλείται να υλοποιήσει ερευνητικό έργο επί των ζητημάτων εκείνων που άπτονται της δικαιοδοσίας και της δραστηριότητας του Οργανισμού. Έτσι, πέραν από την υλοποίηση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Ινστιτούτο στοχεύει στην παρουσία και την εγκαθίδρυσή του στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, μέσω της διεξαγωγής Συνεδρίων και Ημερίδων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων και ερευνών καθώς και τη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά και διεθνή forum για την προαγωγή του έργου του. Facebook Page

Διεύθυνση ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.
Δρ. Παρούλα Νάσκου Περράκη, τ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου – Διευθύντρια
Δρ. Ιωάννης Τζιβάρας, Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ – Αν. Διευθυντής

Κορυφαίες ετικέτες