Εκλεκτορικό

Η Συνέλευση των εκλεκτόρων αποτελεί το ανώτερο αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Σωματείου. Αποτελείται από του εκλέκτορες, δηλαδή τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των μελών κάθε διοικητικής περιφέρειας. Οι εκλέκτορες είναι και αυτοί μέλη και συγκεκριμένα έχουν την ιδιότητα ή του ιδρυτικού ή του τακτικού ή του νεανικού μέλους. Οι διοικητικές περιφέρειες καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η οποία συνάδει με την ύπαρξη αντιπροσωπειών του Σωματείου εκτός Αθηνών, εντός ή εκτός Ελλάδας. Σε κάθε διοικητική περιφέρεια εγγράφονται όσα μέλη δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών της ορίων. Και η Αθήνα δύναται να χωριστεί σε επιμέρους διοικητικές περιφέρειες. Κάθε μέλος μπορεί να υπάγεται σε μία διοικητική περιφέρεια. Κάθε διοικητική περιφέρεια εκλέγει αυτοδίκαια έναν εκλέκτορα καθώς και αριθμό εκλεκτόρων που υπολογίζεται με βάση την αναλογία εκλεκτόρων-μελών που θέτει το Συμβούλιο Διοίκησης. Η αναλογία αυτή είναι η ίδια σε κάθε διοικητική περιφέρεια.

Το Σύνολο των εκλεκτόρων συγκροτεί το Εκλεκτορικό Σώμα και την Συνέλευση των Εκλεκτόρων. Αυτοδίκαια εκλέκτορες ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και του Κεντρικού Ταμείου. Οι διαδικασίες εκλογής εκλεκτόρων διεξάγονται την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κάθε τρίτο έτος. Κάθε διοικητική περιφέρεια εκλέγει τους εκλέκτορες που την εκπροσωπούν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκλέκτορες που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο. Τα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Συνελεύσεις των Εκλεκτόρων χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου. Ορίζεται ότι οι εκλέκτορες που θα συγκροτήσουν το πρώτο Εκλεκτορικό Σώμα θα εκλεγούν σε εκλογικές διαδικασίες που θα προκηρύξει το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα προκύψει μετά την έγκριση του παρόντος και σε προθεσμία εντός τεσσάρων μηνών.

Η Τακτική Συνέλευση των Εκλεκτόρων συγκαλείτε μία φορά κάθε έτος εντός των τριών πρώτων μηνών (Ιανουαρίου–Μαρτίου) με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, η οποία ορίζει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και την ημερήσια διάταξη.

Κορυφαίες ετικέτες